Twitter logo

Om Boinstitutet

Välkommen till en plattform för framtidsfrågorna om ett socialt hållbart boende, bostadsmarknad i balans och en bostadspolitik för alla.

Boinstitutet ska vara det sammanhang och den scen där framtidsfrågorna om ett socialt hållbart boende, bostadsmarknad i balans och en bostadspolitik för alla diskuteras, där ny kunskap och nya idéer formuleras samt där människor från ett brett politiskt och idémässigt spektrum kan mötas. Boinstitutet ska bidra till att samtalet om det framtida boendet bygger på kunskap, har en bred förankring i samhället och är bortom partipolitik och särintressen. Boinstitutet ska bidra till ett helhetsperspektiv på boendet samt koppla boendefrågorna till samhällsutvecklingen och tillväxten i den svenska ekonomin.

Boinstitutet utför sitt uppdrag genom

att med egna arrangemang skapa förutsättningar för samtal samt erfarenhets- och kunskapsutbyte
att initiera och söka samarbeten för att hitta breda lösningar för ett socialt hållbart boende
att producera publikationer och rapporter 

Kunskapsråd

Till Boinstitutet knyts ett kunskapsråd av forskare och experter, som ska bidra med omvärldsbevakning och analys av frågor med koppling till boendet samt ta fram förslag till initiativ Boinstitutet ska driva.

Boinstitutet startades våren 2017, och är ett initiativ från Hyresgästföreningens Riksförbund.