Twitter logo

Om Boinstitutet

Välkommen till en plattform för framtidsfrågorna om ett socialt hållbart boende, bostadsmarknad i balans och en bostadspolitik för alla.

Boinstitutet ska vara det sammanhang och den scen där framtidsfrågorna om ett socialt hållbart boende, bostadsmarknad i balans och en bostadspolitik för alla diskuteras, där ny kunskap och nya idéer formuleras samt där människor från ett brett politiskt och idémässigt spektrum kan mötas. Boinstitutet ska bidra till att samtalet om det framtida boendet bygger på kunskap, har en bred förankring i samhället och är bortom partipolitik och särintressen. Boinstitutet ska bidra till ett helhetsperspektiv på boendet samt koppla boendefrågorna till samhällsutvecklingen och tillväxten i den svenska ekonomin.

Boinstitutet utför sitt uppdrag genom

att med egna arrangemang skapa förutsättningar för samtal samt erfarenhets- och kunskapsutbyte
att initiera och söka samarbeten för att hitta breda lösningar för ett socialt hållbart boende
att producera publikationer och rapporter 

Kunskapsråd

Till Boinstitutet knyts ett kunskapsråd av forskare och experter, som ska bidra med omvärldsbevakning och analys av frågor med koppling till boendet samt ta fram förslag till initiativ Boinstitutet ska driva.

Boinstitutets Kunskapsråd ska garantera att vårt arbete är grundat på fakta. Kunskapsrådet ska bland annat bidra med omvärldsanalyser samt idéer till skrifter, rapporter och olika arrangemang.

Anna Granath Hansson, teknologie doktor, bostadsforskare, KTH har just avslutat sitt doktorandprojekt om fyra möjliga reformer för att öka bostadsproduktionen, särskilt av lägenheter med lägre hyres- och prisnivåer. Avhandlingen godkändes 26 oktober 2017.

Vad anser du är den viktigaste bostadspolitiska frågan just nu?

Fram till valet kommer inte mycket att hända, men en fråga är akut och det är att ordna bostäder till de nyanlända som fått permanent uppehållstillstånd. Vi ser alltför många dåliga lösningar med låg kvalité till högt pris. Ett samlat grepp måste till för att få en bättre verktygslåda så att alla kan få ett bra boende till rimlig kostnad.

Tror du att politikerna kan lösa det?

Pengarna finns redan i systemet. De flesta kommuner har finansiering för detta. Det gäller bara att använda pengarna rätt. Jag vet att det finns mindre kommuner som har stora problem och där måste staten gå in. Det är i grund och botten en politisk fråga som också ska lösas av politikerna.

Irene Molina, professor i kulturgeografi vid Institutet för bostads- och urbanforskning, Uppsala universitet forskar om boendet, bostadsområdet och staden som platser för sociala maktrelationer. Specifika intresseområden är social rättvisa och diskriminering, samt klass, genus och intersektionalitet. Irene arbetar just nu med tre forskningsprojekt som berör dessa frågor.

Vad anser du är den viktigaste bostadspolitiska frågan just nu?

Att lösa bostadsbristen, inte generellt, utan för de med lägre inkomster. Vi behöver ta hänsyn till de sociala frågorna som klass och ekonomi samt de nyanlända och ungas väg till sin första bostad och att de fattiga pensionärerna inte ska bli bostadslösa. Hänsyn behöver också tas till den regionala fördelningen, att satsa mer på de regioner och städer där trycket är större. Vi är i akut behov av en bostadspolitik som tar dessa problem på allvar.

Tror du att politikerna kan lösa det?

Det tror jag absolut. Politikerna fortsätter att ha det största ansvaret. Marknaden har skött sig och byggt många bostäder enligt deras vinstdrivande principer, vilket de har förväntats göra. I Sverige löser dock inte marknaden bostadsbristen, särskilt inte de sociala behoven på bostadsmarknaden. Det är hög tid för politikerna att bekänna det.

Ola Nylander, professor vid institutionen för Arkitektur på Chalmers är arkitekt och forskare, och har varit initiativtagare bakom Centrum för boendets arkitektur, som startade sin verksamhet på Chalmers i våras. Ola har skrivit om bostadens utveckling i Svensk bostad 1850-2000 och om bostadskvalitet i avhandlingen Bostaden som arkitektur.

Vad anser du är den viktigaste bostadspolitiska frågan just nu?

Att bygga hållbart med hög arkitektoniks kvalité. Husen vi bygger nu ska stå i 50, kanske 100 år och vi har inte råd att bygga dåligt.

Tror du att politikerna kan lösa det?

Ja, det måste gå. Det är ju en politisk fråga och det har gjorts tidigare med framsynta politiska lösningar på bostadsfrågan under 30- och 40-talen.

 

Text publicerad hösten 2017.

 

Boinstitutet startades våren 2017, och är ett initiativ från Hyresgästföreningens Riksförbund.