Twitter logo

Civilsamhället byggaktör genom byggemenskap

Civillsamhället i Sverige är en förhållandevis liten aktör när det gäller byggande och företagande. Kan byggemenskaper ändra på det?

Intresset för Socialt hållbart byggande växer.
Socialt hållbart byggande – inte bara hyreslägenheter. Vad kan självbyggeri, bo- och byggemenskaper bidra med?
Byggemenskaper bidrar till hållbara, attraktiva städer och landsbygd:

  • ger förbättrade möjligheter att bygga i hela landet
  • lokal förankring och engagemang
  • skapar lokala värden, ökad samhällsnytta och livskvalitet

Det behövs en pluralism av ägandeformer, en ny syn på det publika aktiebolagets roll som långsiktig aktör, en omvärdering av det institutionella kapitalets, företagarnas och den idéburna sektorns roll med fokus på värdeskapande.

  • Bredda intresset för byggemenskaper i hela landet.
  • Visa byggemenskaper som ett exempel på socialt byggande.
  • Visa på att människor vågar ta steget och genomföra en byggemenskap.

Föreningen för byggemenskaper

“En Byggemenskap är en grupp människor som utifrån sina egna ambitioner tillsammans planerar, låter bygga och använder en byggnad.”

Byggemenskaper vänder på den traditionella rollfördelningen i byggprocessen och gör demokratiska sammanslutningar av människor till byggherrar. Det innebär en ny typ av beställarroll och för individerna en större frihet att få ett boende anpassat efter de egna villkoren och behoven.

http://byggemenskap.se/

Nils Söderlund

Arkitekt, projektledare. Modererar samtalet.

Hållbar stadsutveckling och värdeplanering är viktiga begrepp för att förklara ett starkt engagemang i stads- och samhällsplanering. Hållbar stadsutveckling handlar om att förvalta ändliga resurser med hänseende på ekonomi, ekologi och sociala frågor. Ett exempel på

Helena Westholm

Arkitekt, författare

Ferrums arbete kännetecknas av en ny samtida arkitektur samtidigt som vi förädlar gamla byggnader med ett respektfullt förhållningssätt. Vår vision är vackra, miljövänliga och väl fungerande hus och livsrum. Vi arbetar med arkitekturens alla skeden – från stadsplanering ner till en byggnads många viktiga detaljer.

http://www.ferrumarkitekter.se

Tinna Harling

Projektledare, arkitekt

Egnahemsfabriken Tjörn är ett innovationsprojekt och en stödstruktur för dig som vill bygga ditt eget hus eller hjälpa andra att bygga sina egna hus. Målet är att öppna fler vägar till egna hem åt fler och att etablera en gränsöverskridande mötesplats runt byggande och design på Tjörn.

Projektet har initierats av civilsamhället med stöd av Tjörns kommun och byggs upp av oss som bor här, tillsammans.

https://www.egnahemsfabriken.se/

 

Sophie Nachemson-Ekvall

Doktor och forskare vid CRSM vid Handelshögskolan i Stockholm

Oberoende konsult och akademisk forskning med fokus på hållbarhet, en inkluderande marknadsekonomi, företagsstyrning, långsiktighet, institutionella investerare och företagens handling. Flitig skribent om företagsstyrning, om sociala obligationer, samt hur banker och institutionella investera kan fokusera på FN:s sociala mål

Kontaktperson

Nils Söderlund