Twitter logo

Sverige behöver nytt regelverk för säkrare hissar!

Gamla hissar i bostadshus en säkerhetsrisk för barn och äldre.

Uppskattningsvis är upp till hälften av alla hissar i Sverige äldre an 40 år. Minst 26 000 hissar saknar idag skydd i korgöppningen eller har farliga dörrar och medför på så sätt allvarliga risker för olyckor. Barn och äldre är särskilt utsatta och de senaste åren har det hänt en rad uppmärksammade olyckor där framförallt barn har fått svåra klämskador. Men enligt regelverket gäller de säkerhetsregler som fanns vid tidpunkten hissen togs i bruk – även om hissen är 100 år gammal. All utveckling som skett i hisskonstruktionen de senaste årtiondena och även förbättrade lagkrav, ger enbart effekt på nya eller moderniserade hissar. Beslutet om moderniseringen av gamla hissar ligger idag helt hos fastighetsägarna som frivilligt kan förbättra säkerheten men till en ökad kostnad. Det gör att farliga hissar kommer vara kvar i bruk länge om vi inte snarast inför retroaktiva krav på skydd i korgöppningen och utbyte av farliga hissdörrar.  

Hissförbundet

Sveriges branschförening för hiss- och rulltappsföretag. Våra medlemmar återfinns längs hela värdekedjan, från tillverkning, installation, service och underhåll till återförsäljning av relaterade produkter. Hissförbundets företag står för 80 procent av branschens 7,5 miljarder kronor omsättning per år (2018).

hissforbundet.se

Charlotte Teglgaard

Marknads- och Kommunikationschef Motum AB samt Ordförande för Hissförbundets Kommunikationskommitté

Charlotte Teglgaard har lång erfarenhet av kommunikationsfrågor för hiss- och rulltrappsbranschen. Hon brinner extra starkt för säkerhetsteman och ligger bl.a. bakom ett flertal filmer och informationsblad för barn om hur man säkert åker hiss och rulltrappa.

Anne Geitmann

Generalsekreterare Hissförbundet

Anne Geitmann leder Hissförbundets kansli. I nära samarbete med styrelse och kommittéer driver hon föreningens verksamhet inom områdena teknik och säkerhet, utbildning och kommunikation.

Kontaktperson

Anne Geitmann