Twitter logo

Vinnaren av Bopriset 2018: Helsingborgshem!

Helsingborgshem har utsetts till vinnare av Bopriset för att man i stadsdelen Drottninghög rustat upp och utvecklat ett klassiskt miljonprogramsområde, med stor respekt för de boendes villkor och önskemål.

Priset på 100 000 kr är instiftat av Boinstitutet med syftet att premiera ett attraktivt bostadsbyggande med kvalitet -för alla.

– Nya Drottninghög visar på betydelsen av dialog med boende, bred samverkan, och hur viktigt det är med en lokal bostadspolitik, präglad av långsiktighet och vilja att skapa en attraktiv miljö i hela staden, säger Moa Andersson, verksamhetsledare för Boinstitutet och sammankallande för Boprisets jury.

Vid Boprisets seminarium och utdelning den 6 december i Stockholm tog Jonas Hansson, VD, Helsingborgshem och Lars Hansson, Styrelseordförande, emot Bopriset 2018.

– Vi är väldigt glada över utmärkelsen. Vägen till framgången är engagerade medarbetare och att vi lyssnar på och har en aktiv dialog med boende, stadens olika förvaltningar och andra samarbetspartners. En gemensam syn har också underlättat för styrelsen att kunna fatta framtidsinriktade beslut i brett samförstånd. Vi funderar över hur prispengarna bäst kan användas för barn och unga och vill satsa på simundervisning i samarbete med Drottninghögsbadet med flera”, säger Lars Hansson, ordförande i Helsingborgshem.

Insatserna som Helsingborgshem gjort i Drottninghög omfattar både upprustning och nybyggnation, ett arbete som skett i samverkan med kommunen, det lokala näringslivet och boende i stadsdelen. Samarbetet har resulterat i förhållandevis låga hyreshöjningar som gjort att hushåll med lägre inkomster har råd att bo kvar.

– Hundratusentals bostäder byggda inom miljonprogrammet under 60 och 70-talen behöver renoveras. I Drottninghög har Helsingborgshem visat att det går att genomföra utan att den sociala kostnaden blir för hög, säger Moa Andersson.

Upprustningen har även bidragit till att Drottninghög idag är på väg på att bli en stadsdel med olika typer av bostäder, vackra miljöer, bra kommunikationer, flera parker och skolor, allt det som skapar en helhet, en stadsdel med liv mellan husen, och där människor trivs, skriver juryn i sin motivering.

– Det är glädjande att stadens långsiktiga och målinriktade arbete med Drottninghög uppmärksammas. Livskvalitet i Helsingborg skapas genom att vi tar ansvar för helheten. På Drottninghög arbetar vi både med det stadsstrukturella t ex parker, rivningar, nybyggnation, flöden och kollektivtrafik, samt med de mer innehållsmässiga delarna t ex skolan, aktiviteter för unga och gamla, upprätthålla en lokal arbetslinje, trygghetsinsatser och andra sociala insatser, säger Peter Danielsson, kommunstyrelsens ordförande (M) i Helsingborg.

Motivering:

Helsingborgshem har utsetts till vinnare 2018 av Bopriset – till minne av Josef Frank för att man i stadsdelen Drottninghög rustat upp och utvecklat ett klassiskt miljonprogramområde, med stor respekt för de boendes villkor och önskemål. Drottninghög är idag på väg på att bli en stadsdel med olika typer av bostäder, vackra miljöer, bra kommunikationer, flera parker och skolor, allt det som skapar en helhet, en stadsdel med liv mellan husen, och där människor trivs. Nya Drottninghög visar på betydelsen av dialog och involvering, där boende och andra aktörer möts, men visar också på hur viktigt det är med en lokal bostadspolitik, präglad av långsiktighet, och en vilja att skapa en stad – ett Helsingborg för alla.

 

Förutom vinnaren utsågs tre hedersomnämnanden:

Sandellsandberg för kvarteret Ormen/Oskarsgatan

Sandellsandberg arkitekter tilldelas ett hedersomnämnde för de stadsvillor med hyresrätt som uppförts i kvarteret Ormen på Oskarsgatan i Norrköping. Det som länge var något av ett ingenmansland i Kneipen, ett av Norrköpings äldsta och mest attraktiva områden med en tidstypisk småhusbebyggelse, har genomgått en total förvandling. De nya stadsvillorna har en tydlig skala och färgsättning anpassad till platsen och Kneipens långa historia.

Ulf Rohlén, ÖrebroBostäder

Ulf Rohlén och allmännyttiga ÖrebroBostäder tilldelas ett hedersomnämnde för att man med mod och kreativitet utvecklat en modell som gör det möjligt för alla hyresgäster att efterfråga också nybyggda bostäder även i stadskärnan. Bakom detta ligger också en uttalad ambition att utveckla och hålla samman ett Örebro för alla.

hauschild + siegel för Ohboy!

Arkitektbyrån och byggherren hauschild + siegel tilldelas ett hedersomnämnde för Cykelhuset Ohboy! i Malmö. Ohboy! är både hem åt femtiofem hushåll och ett hotell. hauschild + siegel belönas för att tagit en idé, förverkligat den och nu också tagit ansvarar för driften av den färdiga byggnaden, men också för att Ohboy! är anpassat för en tät stadsmiljö med stora krav på kreativa lösningar och hållbarhet.

 

Stort tack till Boprisets jury och Svenskt Tenn för arbetet med Bopriset 2018.